• First Grade Terrific Kids
   
   TK
   
   
  August 
  Mrs. Anderson's Class:
   

                                                                                                              Mrs. Farmer's Class:

                                                                 

   
   
   Mrs. Hartman's Class:
   
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   
          September         
   
  Mrs. Anderson's Class
   

                                                                                                            Mrs. Farmer's Class:

                                                                 

   
   Ms. Hartman's Class:
   
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   
   
  October
   
  Mrs. Anderson's Class:
   
   

                                                                                                               Mrs. Farmer's Class:

                                                            

   
   
   Ms. Hartman's Class:
   
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   
   November

   

  Mrs. Anderson's Class:
   
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

                                                                  

    
   Ms. Hartman's Class:
   
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
  December
   
  Mrs. Anderson's Class

                                                             Mrs. Farmer's Class:

   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
  January
   
  Mrs. Anderson's Class
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   
   
   
  February
   
   
  Mrs. Anderson's Class:
                                                                                 
   Mrs. Farmer's Class:
   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class:
    
  March
   
  Mrs. Anderson's Class

                                                                                                   Mrs. Farmer's Class:

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   Mrs. Senn's Class:
   
  April
  Mrs. Anderson's Class

                                                                                                    Mrs. Farmer's Class:

   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
  May
   
  Mrs. Anderson's Class:
   
  Mrs. Farmer's Class:
   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class: