• Writers Guild Winners
   
   
   wg
   
  First Nine Weeks
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Lanning Morgan
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

                                                                    Ramsey Self

   Ms. Hartman's Class:
  Kenny Crosson
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Emme Baker
   
   Mrs. Senn's Class:
  Lawton Haygood
   
   
   
   

   

                            Second Nine Weeks
  Mrs. Anderson's Class:
  Nolan Wilson
   

                                                                                                                                 Mrs. Farmer's Class:

  Walker Wright

   
   
   Ms. Hartman's Class:
   
   
  Mrs. Lopez's Class:
  Caleb Brown
   
   
   Mrs. Senn's Class:
  Pharrah Machado
   
   
  Third Nine Weeks
   
   
   
  Mrs. Anderson's Class:
  Alexander Burgess
   

                                                                                                             Mrs. Farmer's Class:

   
   
   Ms. Hartman's Class:
   
  Mrs. Lopez's Class:
   
   
   Mrs. Senn's Class: